محاسبه حق بیمه شخص ثالث
1 گروه وسیله نقلیه
2 نوع وسیله نقلیه
3 مورد استفاده
4 درصد تخفیف مندرج روی بیمه نامه
5 سابقه خسارت مالی
6 سابقه خسارت جانی


تعداد کلیک ها : 278