محاسبه حق بیمه شخص ثالث موتور سیکلت
1 گروه وسیله نقلیه
2 درصد تخفیف مندرج روی بیمه نامه
3 سابقه خسارت مالی
4 سابقه خسارت جانی